28.08.2013

Sklic 11. skupščine delničarjev družbe Sava Turizem d.d.

Na podlagi 7. člena statuta družbe SAVA TURIZEM d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje 11. skupščino delničarjev, ki bo dne 28.08.2013 ob 10.00 uri v dvorani Kosovel v Hotelu Park na Cesti svobode 15 na Bledu.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2012, Poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2012 o delu nadzornega sveta v letu 2012, o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012 in z mnenjem nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2012

3. Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

5. Imenovanje in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe

6. Seznanitev z izvolitvijo članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih

Dnevni red s predlogi sklepov