LEADER projekt: Od nature do kulture s partnerstvi in sodelovanjem

V Sava Hotelih Bled je od junija 2009 do novembra 2010 potekal projekt Od nature do kulture s partnerstvi in sodelovanjem. Namen projekta je bil popisati in standardizirati dediščinska znanja in pristope, prisotne na območju gorenjskih občin, usposobiti lokalne obrtnike oz. interpretatorje dediščine za aktivno interpretacijo dediščine zainteresirani javnosti in jih povezati v učinkovito partnerstvo javno-zasebnega sektorja. Partner pri projektu je bila Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.

V okviru projekta je bilo izvedenih 5 animacijsko motivacijskih delavnic s ciljnimi skupinami za interpretacijo dediščine, na katerih so bile obravnavane dediščine domačih mojstrov, glasbe, šeg, verovanja, plesne kulture, oblačilnega videza, kulinarike, kulture stavbarstva itd. Udeležilo se jih je 160 ljudi.

Kot pilotni primer učinkovitega partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem na področju interpretacije dediščine je bil oblikovan tudi inovativen produkt: ornitološka pot »Tam, kjer ptički pojo«. Skupaj z lokalnimi ornitologi in člani ornitološkega krožka Osnovne šole Lesce smo oblikovali krožno pot ob Blejskem igrišču za golf. Člani krožka so ugotovili, da na območju, ki se razprostira na približno 100 ha in katerega del je tudi Blejsko igrišče za golf, živi najmanj 41 vrst ptic. Ob trasirani ornitološki poti smo tako postavili 7 različnih tipov gnezdilnic, v katerih so našle svoj gnezdilni prostor naslednje vrste ptic: brglezi, pogorelčki, več vrst sinic, poljski vrabci, škorci, smrdokavre. Postavljeni sta tudi dve različni gnezdilnici za čuka in dve gnezdilni košari za sovo malo uharico ter navadno postovko.

Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, program LEADER. LEADER spodbuja izkoriščanje endogenih razvojnih potencialov in oblikovanje lokalnih javno-zasebnih partnerstev.

Izvedeni projekt ima naslednja sporočila:

  • Odličnost na področju interpretacije dediščine gradi ugled regije in njenega gospodarstva
  • Upravljanje z dediščino je dolžnost njihovih lastnikov/upravljalcev in širše družbene skupnosti
  • Lastniki / upravljalci in širša družbena skupnost lahko skupaj s partnerstvi in sodelovanjem dosegajo bistveno več kot vsak posebej in zase
  • Ugotovljene pomanjkljivosti so priložnost za nova delovna mesta ter izziv za delo na novih projektih (skupnih projektih regije, občin, gospodarstva, NVOjev, lastnikov/upravljalcev pojavov in lokacij dediščine
  • Trenutna ponudba finančnih virov za razvoj omogoča nepovratna sredstva z visoko stopnjo sofinanciranja takšnih vsebin.

Javna predstavitev programa "Od nature do kulture s partnerstvi in sodelovanjem"

Ornitološka pot na igrišču za golf Bled